พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ข้าราชการตำรวจภูธรภาค 8
ระหว่างตำรวจภูธรภาค8กับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นำโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา