ปริญญาโท (Graduate Studies)

การลงทะเบียน

เรียนสาธารณสุข  ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน  15 หน่วยกิต
เรียนสาธารณสุข  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน  6 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

เรียนสาธารณสุข  นิสิตจะต้องใช้เวลาในการศึกษา  ไม่เกิน   5   ปีการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา

เรียนสาธารณสุข  นิสิตจะได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญาจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

นิสิตเลือกศึกษาใน แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)

เรียนสาธารณสุข  (1) ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
เรียนสาธารณสุข  (2) จะต้องสอบให้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าค่าระดับ 3.00
เรียนสาธารณสุข  (3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เรียนสาธารณสุข  (4) วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
      - จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
      - ดำเนินการให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการทีมีรายงานการประชุม
เรียนสาธารณสุข  (5) ส่งวิทยานิพนธ์ที่เข้าเล่มสมบูรณ์ตามระเบียบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

นิสิตเลือกศึกษาใน แผน ก2 (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

เรียนสาธารณสุข  (1) ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
เรียนสาธารณสุข  (2) จะต้องสอบให้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าค่าระดับ 3.00
เรียนสาธารณสุข  (3) เสนอสารนิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เรียนสาธารณสุข  (4) ส่งสารนิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ ที่เข้าเล่มสมบูรณ์ตามระเบียบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

การโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

เรียนสาธารณสุข  นิสิตจะขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยกิตรวมที่ต้องศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ขอเข้าศึกษาและ
เรียนสาธารณสุข  (1) เป็นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วหรือเทียบคุณวุฒิให้ หรือสำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ
เรียนสาธารณสุข  (2) เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเคียงได้ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ โดยพิจารณาจากคำอธิบายรายวิชาตาม หลักสูตร/สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม เทียบเคียงกับคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เรียนสาธารณสุข  (3) เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ที่สอบไล่ได้คะแนนอักษร (letter grade) S หรือไม่ต่ำกว่า C หรือแต้มระดับคะแนน (grade point) ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า